"Welkom op de site van BlaasVaak, een klassiek blaaskwintet"

Concertagenda

28 december 2019

In de RK Sint Vituskerk van Blauwhuis voert Con Amore Musica op 28 december om 20:00 uur “It is de leafde dy't ús bynt” uit.


Uitvoerenden zijn: het Kamerkoor Con Amore Musica uit Bolsward o.l.v. Gerben van der Veen en de solisten: Ben Brunt en Christy Luth. De musici zijn: het houtkwintet BlaasVaak en Nienke van Leijden op harp en Jan de Jong op het harmonium en slagwerker Simon Leeverink.

De lêste dagen fan it jier binne de dagen dat minsken faak wat mear oer it libben neitinke as oars, der is yn dy tiid fan feest en gesellichheit in gefoel fan mienskiplikens, mar tagelyk ek fan tsjinstellingen, ommers it ropt in hast filmysk byld op fan kjeld en waarmte, ljocht en tsjusternis dêr't alle aspekten fan it minsklik bestean yn ta utering komme.

It is dúdlik, dizze spesjale sfear bij de oergong oan de ein fan it jier is fan alle tiden, it oerkomt ús: of wy jouwe ús noflik oer oan alles wat der om ús hinne bart, of we sjogge der as in berch tsjinoan, ommers persoanlike omstannichheden feroarje en net elk minskelibben is gelyk.
Wêr't lykwols net oan te ûntkommen is, is it feit dat it jier nei de ein rint, der wurdt wat ôfsletten, mar der hinget ek wat yn de loft: it ferwachtingsfolle wachtsjen op alles wat komme sil.
Yn dizze muzikaalteatrale foarstelling noegje wy elkenien fan herte út om op in bysûndere lokaasje dizze reis mei te meitsjen, fan de kjeld nei de waarmte en fan de tsjusternis nei it ljocht.


Kaarten E 15, 

29 februari 2020

Wat heeft BlaasVaak met Russische muziek? Nieuwschierig? Hou dan de website in de gaten!

Nij Beets, nadere info volgt

8 maart 

Een muzikale bijdrage van BlaasVaak in het culturele seizoen van het Theater Sneek

29 maart 

In de Kanselarij Leeuwarden speelt BlaasVaak een kindervoorstelling met o.a. Peter en de wolf.

Kanselarij Leeuwarden, nadere info volgt.

juni

In juni 2020 zal BlaasVaak een pianokwintet van Mozart ten gehore brengen. Jochem le Cointre zal de pianopartij voor zijn rekening nemen.

Nadere info volgt.

5 september

BlaasVaak speelt intermezzi bij een orgelconcert van Vincent

Hensen-Oosterdijk

Locatie: concert in de Antoniuskerk te Kantens.

Info volgt.

4 oktober

BlaasVaak zal in samenwerking met vijf strijkers de 1e Serenade van Brahms uitvoeren. 

Locatie: Doopsgezinde kerk Bolsward. Nadere info volgt.

1 november 2020

Op uitnodiging van het dameskoor in Den Andel, zal BlaasVaak daar een deel van het programma voor haar rekening nemen.

Locatie: Den Andel, middagconcert. Nadere info volgt.